dinsdag 10 november 2020

Warffum Alert! naar de Raad van State


Warffum Alert! keert zich tegen de gaswinning vanuit de NAM-locatie in Warffum. Vanuit die put wordt al tientallen jaren gas gewonnen uit het Warffumerveld, een klein gasveld pal naast het grote Groningenveld. In april 2017 organiseerden we een demonstratie, waarop zo'n 400 mensen uit Warffum en omgeving met noodklokken en spandoeken optrokken naar een Open Avond van de NAM op de gaswinningslocatie net buiten het dorp. Een van de meegedragen leuzen op de demonstratie luidde "Warffum is woest!" De mensen waren de gaswinning en de schade door bodemdaling en aardbevingen beu. Er was bovendien veel ergernis over de arrogante houding van de NAM, die maar deed (doet) wat haar goeddunkt en abominabel communiceert. De Open Avond, waarvoor slechts beperkt was uitgenodigd, werd overigens in allerijl afgelast toen duidelijk werd dat we met honderden kwamen. 

 

Rechtbank in 2019

Sinds die demonstratie draven we van de ene juridische procedure naar de andere. In september 2019 vernietigde de rechtbank in Groningen de Omgevingsvergunning van de NAM voor de gaslocatie bij Warffum. De rechter stelde dat ten onrechte was verzuimd een Milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Dat was een van de punten die Warffum Alert samen met Openluchtmuseum Het Hoogeland naar voren had gebracht tijdens de rechtszitting in januari 2019. Op een ander belangrijke eis kreeg Warffum Alert geen gelijk van de rechter: omdat op de gaslocatie gewerkt wordt met een sterk verouderd Winningsplan moet de gaswinning uit het Warffumerveld onmiddellijk worden gestaakt. De rechtbank achtte zich niet bevoegd over het Winningsplan te besluiten in een zaak die over de Omgevingsvergunning ging. Dat lag op een ander juridisch spoor.

 

Raad van State

We vierden onze gedeeltelijke overwinning in bescheidenheid. De NAM ging in beroep tegen de vernietiging van de Omgevingsvergunning. Ze achtte een MER juridisch niet noodzakelijk. Daarop besloot ook Warffum Alert in beroep te gaan. Het punt van het uit 2005 stammende en sterk verouderde Winningsplan willen we graag ook aan de Raad van State voorleggen. Onlangs ontvingen we de uitnodiging om op 1 december 2020 voor de Raad van State te verschijnen.

 

Beroepschrift tegen verouderd Winningsplan

Ondertussen startte Warffum Alert ook twee andere procedures op. In oktober 2019 stuurden we minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een formele brief met het dringende verzoek om de gaswinning uit het Warffumerveld te stoppen op basis van veranderde omstandigheden (sinds de beving van Huizinge) en voortschrijdend inzicht. De minister wees dat verzoek af, omdat hij geen risico’s zag die de intrekking van zijn instemming met het Winningsplan rechtvaardigden. Na ons bezwaar op die afwijzing bleef de minister bij dat standpunt. Eind vorige maand diende Warffum Alert een beroepschrift in tegen die beslissing van de minister. Dat zal te zijner tijd door de rechtbank worden behandeld. Het aardige is dat we daarmee wel op het juridische spoor van het Winningsplan terechtkomen.

 

WOB-verzoek

In het voorjaar deden we een WOB-verzoek, een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Het zat ons dwars dat onduidelijk bleef waarom de NAM een in 2014 bij het Ministerie van EZK ingediend concept-winningsplan in 2019 weer introk. Uit de stapel ontvangen informatie maken we op dat het Ministerie er lang bij de NAM op aandrong om het Winningsplan te herzien. In februari 2018 mailde een ambtenaar van het Ministerie aan de NAM: “Warffum: niet eens met jullie voorstel. Er dient een volledige actualisatie van het winningsplan Warffum plaats te vinden”. Toch kreeg de NAM haar zin. In 2019 ging het Ministerie alsnog akkoord met de intrekking van het concept-winningsplan en met voortzetting van de gaswinning op basis van het verouderde Winningsplan. De reden van die omslag kunnen we niet achterhalen, omdat het Ministerie cruciale informatie achterhoudt. Zo zijn ons de adviezen van het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen), TNO en de TCBB (Technische Commissie Bodembeweging) niet verstrekt. Overigens weten we wel dat de TCBB in zijn advies schreef dat de NAM onjuiste informatie opnam in het concept-winningsplan van 2014 en dat er wel degelijk risico’s zijn voor schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning uit het Warffumerveld.

 

Decomplexen

Tenslotte werden we in de zomer verrast door de aankondiging van het “decomplexen” van de NAM-locatie in Warffum. Dat betekent dat een groot deel van de locatie wordt ontmanteld. De opslagtanks, een drooginstallatie en de fakkel zullen worden verwijderd. Dat is goed voor het wijde uitzicht vanaf de Oudendijk naar de Middendijk en de Waddendijk, maar een nadeel is dat de gaswinning vanuit het Warffumerveld wordt voortgezet. Het gewonnen gas gaat voortaan via een ondergrondse transportleiding naar de NAM-locatie in Grijpskerk. De vergunningsaanvraag is nog niet gepubliceerd. Opvallend is dat de NAM op haar site aankondigt een vrijwillige MER te doen. Dat vond ze tot nu toe onnodig.


Namens Warffum Alert,

 

Erik de Graaf


Persoonlijke noot: dit bericht stuurden we eerder deze week aan de bijna 400 ondertekenaars van een Zienswijze tegen de Omgevingsvergunning uit 2017. Het stond ook in het Warffumer glossy maandblad Op en Om de Terp. Het klinkt als ontzettend veel werk voor de mensen van Warffum Alert! Het leuke is dat vele handen hier licht werk maken.