woensdag 16 januari 2019

Warffum Alert! naar de bestuursrechter


Op dinsdag 22 januari 2019 behandelt de bestuursrechter in Groningen het beroepschrift van acht Warffumers tegen de toekenning van een nieuwe Omgevingsvergunning voor de NAM-locatie Warffum door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De acht worden gesteund door een grote groep bewoners van Warffum, Den Andel en wijde omgeving. Tot aanstaande zondag kunt u uw steun betuigen door een mail met naam en woonplaats te sturen aan: warffum.alert@gmail.com

Warffum Alert! ontstond in het voorjaar van 2017 uit onvrede met de geheimzinnigheid rond de NAM-locatie bij Warffum. Ze streeft ernaar de gaswinning uit het kleine Warffumer Gasveld met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de winning uit het Groningenveld moet veel sneller dan nu wordt beoogd stoppen. Het is onverteerbaar dat de bewoners van Warffum, Den Andel en omgeving worden blootgesteld aan de effecten van de gaswinning in twee gasvelden.

De behandeling van het beroepschrift van Warffum Alert! dient op dinsdag 22 januari 2019 om 10.30 uur in de Rechtbank in Groningen.

Korte voorgeschiedenis:
* In april 2017 demonstreerden ongeveer vierhonderd bewoners van Warffum, Den Andel en omgeving tegen de gaswinning in grote en kleine gasvelden (zoals onder Warffum), tegen het gebrek aan transparantie door de NAM en voor een soepele schadeafhandeling.
* In juli 2017 publiceerde het Ministerie van EZ (nog zonder Klimaat) een ontwerpbesluit om een Omgevingsvergunning voor de NAM-locatie Warffum te verlenen. Op 10 augustus 2017 diende mr. Jewan de Goede een Zienswijze in namens 357 personen en de Groninger Bodem Beweging. Eind april veegde het Ministerie de bezwaren uit de Zienswijze van tafel en verleende het de definitieve Omgevingsvergunning aan de NAM.
* In juni 2018 stelden acht Warffumers beroep in tegen het besluit van EZK, daarbij actief gesteund door een groot deel van de ondertekenaars van de Zienswijze van een jaar eerder.

In de motivering van het beroep noemen de acht indieners vijf hoofdbezwaren:
* De informatieverstrekking door de NAM is en blijft ver onder de maat. Zelfs na een nadrukkelijk verzoek van B&W van Eemsmond in de zomer van 2017 is er geen voorlichting over de ontwikkelingen en de plannen op de gaslocatie Warffum aan de bewoners van Warffum en omgeving geweest.
* De NAM heeft geen actueel winningsplan voor de gaslocatie Warffum. Momenteel wordt er gas gewonnen op basis van een verouderd Winningsplan uit 2005, dus van ver voor de aardbevingen van Huizinge in 2012 en Zeerijp in 2018. Er wordt daardoor in de vergunning geen rekening gehouden met de actuele risico’s. Overigens heeft de NAM regelmatig een nieuw Winningsplan aangekondigd, maar is daar nooit een vervolg aan gegeven.
* De NAM voldoet niet aan haar zorgplicht, die ze op basis van de Mijnbouwwet heeft. Er is veel bevingsschade in Warffum en omgeving, die wordt veroorzaakt door de ligging van het dorp op het kleine Warffumer Gasveld en aan de rand van het grote Groningenveld. Bewoners ervaren onveiligheid, angst en onzekerheid volgens een recent onderzoek van de Rijksuniversiteit. Dit lijkt ons al voldoende reden om geen Omgevingsvergunning te verlenen.
* De MER-plicht is niet nagekomen. Die plicht geldt bij een gaswinning van gemiddeld 500.000 m3 gas per dag. In Warffum mocht volgens de oude Omgevingsvergunning twee miljoen kuub per dag worden gewonnen, volgens de vernieuwde van 2018 nog “slechts” één miljoen.
* Er heerst onduidelijkheid over te verwachten geluidshinder, omdat niet helder is op welke wijze het laatste gas uit het Warffumer Gasveld gewonnen gaat worden. In de afgelopen jaren wordt regelmatig geluidsoverlast ervaren in de buurt van de NAM-locatie.

Namens Warffum Alert!,

Erik de Graaf

PS: meer blogs over Warffum Alert! kunt lezen door HIER te klikken. Met weer eens een zelfgemaakte foto van een van de spandoeken bij de entrees van Warffum.

Geen opmerkingen: