maandag 31 maart 2008

Liever met de trein naar Zoutkamp

Ik schreef het enkele weken geleden al: veel nieuwe asfaltplannen in de provincie Groningen. Gedeputeerde Staten stelden onlangs ook nog eens het voorkeurstracé voor de nieuwe provinciale weg N361 van Groningen richting Lauwersoog vast. De nieuwe weg loopt vanaf de noordelijke ringweg bij Groningen, vlak langs de noordrand van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bij Koningslaagte door prachtig en waardevol open landschap en weidevogelgebied naar de spoorlijn bij Adorp. Vandaar wordt het spoor gevolgd tot kort onder Winsum. Vandaar af wordt het asfalt in een oostelijke boog rond Winsum gelegd. Ook bij Mensingeweer komt een rondweg.

Het is de vraag welke problemen GS met deze enorme hoeveelheid nieuw asfalt denken op te lossen. Het plan voor de weg doet denken alsof we het hier over de drukke Randstad hebben, maar de verkeersdrukte op dit Noordwest-Groningse traject is in werkelijkheid niet overdreven groot. Een verkeersanalyse in het Milieu-Effect-Rapport toont bovendien onomstotelijk aan dat er van een bereikbaarheidsprobleem geen sprake is.

Uiteraard bestaan er knelpunten op het huidige traject. De veiligheid en de leefbaarheid in Adorp, Sauwerd en Mensingeweer kunnen echter met verkeerstechnische maatregelen sterk worden verbeterd. In enkele dorpen wordt daar dit voorjaar zelfs al aan gewerkt. Ook in Winsum rechtvaardigt is de verkeersproblematiek geen nieuwe rondweg. Provincie en gemeente doen er verstandig aan ook daar het bestaande traject aan te passen en de Onderdendamsterweg efficiënter in te richten.

Die aanpassingen zullen een schijntje kosten van de 47 miljoen, die de provincie nu in een overbodige nieuwe weg wil steken. Bovendien blijft met een soberder aanpak het open Groninger landschap onaangetast. De alternatieve route van GS tast veel waardevol cultuur- en natuurlandschap en weidevogelgebieden aan, kost veel landbouwareaal en brengt een enorme verrommeling van het landschap met zich mee.

Het is ook belangrijk om het wegverkeer tussen de stad en Noordwest-Groningen te verminderen door het bus- en treinvervoer richting Zoutkamp en Roodeschool een fikse impuls te geven. Misschien is het zelfs een idee de oude spoorlijn tussen Winsum en Zoutkamp in ere te herstellen en eventueel door te trekken naar Lauwersoog. Die lijn naar Zoutkamp werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgeheven. Her en der zijn nog oude stations (zoals in Leens en Ulrum) of resten van de spoorlijn terug te vinden in het landschap, zoals bijvoorbeeld van de spoorbrug bij Eenrum (zie foto).

Erik de Graaf

Geen opmerkingen: